நூலகம்:முஸ்லிம் ஆவணகம்

From நூலகம்
அறிமுகம்
Allah-eser-green.png


நூலக நிறுவனத்தின் முஸ்லிம் ஆவணகமானது தமிழ் பேசும் இலங்கை முஸ்லிம்களின் அரசியல், பொருண்மிய, சமூக, பண்பாட்டு வரலாறுகளையும் வாழ்வியலையும் கூட்டு முறையில் ஆவணப்படுத்தவும் அவற்றை எண்ணிம முறையில் பாதுகாக்கவும், பகிரவும் முன்னெடுக்கப்படும் ஒரு செயற்றிட்டமாகும். அதனூடாக தமிழ் பேசும் முஸ்லிம் சமூகத்துடன் இணைந்து கட்டற்ற அணுக்கத்துடனான ஓர் எண்ணிம சமூக ஆவணகத்தை உருவாக்கி கலை, இலக்கிய, பண்பாட்டு, அரசியல், கல்வியியல் தொடர்பான விடயங்களை ஆவணப்படுத்தலே இத்திட்டமாகும்.

நூல்கள்: 1,371 பிரசுரங்கள்: 139 பத்திரிகைகள்: 286 இதழ்கள்: 391 சிறப்பு மலர்கள்: 86 ஆளுமைகள்: 426 நிறுவனங்கள்: 30 வாய்மொழி வரலாறுகள்: 9
நூல்கள்
பிரசுரங்கள்
பத்திரிகைகள்
இதழ்கள்
சிறப்புமலர்கள்
ஆளுமைகள்
நிறுவனங்கள்


மேலும்...

வாய்மொழி வரலாறுகள்
வலைத்தளங்கள்
வலைப்பூக்கள்
பல்லூடக ஆவணகத்தில் முஸ்லிம் ஆவணகம் தொடர்பான மேலதிக ஆவணங்கள்

Total : 125,583 | Total : 4,073,986

Type of Documents : Project Noolaham [99,805] Multimedia Archive [25,862] சுவடிகள் [678]

Information Resource Type : Books [14,566] Magazines [14,387] Newspapers [61,233] Pamphlets [1,133] சிறப்பு மலர்கள் [6,190] நினைவு மலர்கள் [1,706] அறிக்கைகள் [669]

Categories : Authors [6,419] Publishers [5,262] Year of Publication [205]

Reference Resources : Organizations [1,743] People [3,205] | Key Words [122] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [2,594] | Upcountry Archive [1241] | Women Archive [1623]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [13,413] | Project Vaasihasaalai [59] | Early Tamil Works [1107]

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [1234]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [1,232] | Caste in Sri Lanka [115] | Uthayan [12,408] | Tamil Manuscripts [678] | Jaffna Public Library Digitaization [948] | Multimedia Archive [930]

Sister Projects : Project WERC [116] | International Centre for Ethnic Studies [148] | Jaffna University Community Medicine [46] | Jaffna Newspapers [34,758] | Ariyalai [441] | Mallikai [442] | Jaffna Prostestant Documentation [324] Tamil Documentation Conference 2013


நூலக நிறுவனத்திற்கு நிதிப்பங்களிப்பு செய்து உதவுங்கள் | நூலகத்திற்குப் பங்களிக்க