வலைவாசல்:கிளிநொச்சி ஆவணகம்

From நூலகம்
அறிமுகம்


கிளிநொச்சி பிராந்திய ஆவணகத்தில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் வரலாறு, அங்கு வாழும் மக்களின் பாரம்பரியங்கள், பழக்கவழக்கங்கள், கலை கலாசாரக் கூறுகள், சமூகக் கட்டமைப்புக்கள், விவசாயம் மற்றும் இதர வாழ்வாதார முறைகள், பன்மைத்துவம், சமூக நிறுவனங்கள், பாடசாலைகள், வழிபாட்டுத் தளங்கள், பெண்கள் அமைப்புக்கள், சனசமூக நிலையங்கள், அந்த மாவட்டத்திலே இடம்பெற்ற பொருளாதார மாற்றங்கள், அபிவிருத்தி முயற்சிகள், சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு முறைகள் போன்றன பற்றியும், போர்க் காலத்தில் கிளிநொச்சி மாவட்டம் சந்தித்த பிரச்சினைகள் பற்றியும் ஆவணப்படுத்தபடுகின்றது.நூலக நிறுவனம் கிளிநொச்சி பிராந்திய ஆவணகம் எனும் சேகரத்தை கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பின் (KILI PEOPLE) ஒருங்கிணைப்புடன் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.

நூல்கள்: 132 மலர்கள்: 195 ஆளுமைகள்: 140 அமைப்புகள்: 292 நினைவுமலர்கள்: 73 இதழ்கள்: 12 பிரசுரங்கள்: 13 படங்கள்: 96 ஒலிப்பதிவு: 12 வாய்மொழி வரலாறு : 57 குறுங்கால ஆவணங்கள் : 211 நிகழ்படம் : 1
நூல்கள்
மலர்கள்
ஆளுமைகள்
அமைப்புகள்
நினைவுமலர்கள்


மேலும்...

இதழ்கள்
பிரசுரங்கள்
வாய்மொழி வரலாறுகள்
பல்லூடக ஆவணகத்தில் கிளிநொச்சி ஆவணகம் தொடர்பான மேலதிக ஆவணங்கள்
வலைத்தளங்கள்
வலைப்பூக்கள்
அனுசரணையாளர்
KiliPeople.png

நூலக நிறுவனம் கிளிநொச்சி பிராந்திய ஆவணகம் எனும் சேகரத்தை கிளிநொச்சி மாவட்ட மக்கள் அமைப்பின் (KILI PEOPLE) ஒருங்கிணைப்புடன் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.

Total : 125,583 | Total : 4,073,986

Type of Documents : Project Noolaham [99,783] Multimedia Archive [25,862] சுவடிகள் [678]

Information Resource Type : Books [14,567] Magazines [14,387] Newspapers [61,221] Pamphlets [1,133] சிறப்பு மலர்கள் [6,190] நினைவு மலர்கள் [1,706] அறிக்கைகள் [658]

Categories : Authors [6,419] Publishers [5,261] Year of Publication [205]

Reference Resources : Organizations [1,743] People [3,205] | Key Words [122] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [2,594] | Upcountry Archive [1241] | Women Archive [1623]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [13,413] | Project Vaasihasaalai [59] | Early Tamil Works [1107]

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [1234]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [1,232] | Caste in Sri Lanka [115] | Uthayan [12,408] | Tamil Manuscripts [678] | Jaffna Public Library Digitaization [948] | Multimedia Archive [930]

Sister Projects : Project WERC [116] | International Centre for Ethnic Studies [148] | Jaffna University Community Medicine [46] | Jaffna Newspapers [34,758] | Ariyalai [441] | Mallikai [442] | Jaffna Prostestant Documentation [324] Tamil Documentation Conference 2013