முதற் பக்கம்

From நூலகம்

W3.CSS

நூலகம்


Provide knowledge and information services to ensure free and open access thereby support educational, research and development endeavors related to Sri Lankan Tamil speaking communities.


Total : 151,536 | Total : 5,530,586

Type of Documents : Project Noolaham [1,15,812] Multimedia Archive [35,160] சுவடிகள் [678]

Reference Resources : Key Words [125] Organizations [1,879] People [3,353] Portals [25]

Information Resource Type : Books [18,716] Magazines [16,813] Newspapers [67,507] Pamphlets [1,329] சிறப்பு மலர்கள் [6,896] நினைவு மலர்கள் [2,308] அறிக்கைகள் [2,342]

Categories : Authors [8,392] Publishers [6,742] Year of Publication [238]

Special Collections : Muslim Archive [3,065] | Upcountry Archive [1393] | Women Archive [1706]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [15,923] | Project Vaasihasaalai [59] | Early Tamil Works [3059]

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [1841] | {{{2}}} [1849] | {{{2}}} [494]

Sister Projects : Panchangam Documentation [64] | Jaffna Public Library Digitization [2,840] | {{{2}}} [274] | {{{2}}} [2,564] | Tamil Manuscripts [678] |

Sister Projects : Project WERC [116] | International Centre for Ethnic Studies [148] | Jaffna University Community Medicine [46] | Jaffna Newspapers [34,758] | Ariyalai [441] | Mallikai [442] | Uthayan [13,381] | Jaffna Prostestant Documentation [324] | Jaffna University Library [10,669] | Project Evelyn Ratnam [2596] | Caste in Sri Lanka [115] | Multimedia Archive [1129] | Tamil Documentation Conference 2013
FrontBoxDown

பல்லூடக நூலகம்
Noolaham Multimedia


புகைப்படங்கள், ஒலி-நிகழ்பட ஆவணங்கள் (Audio-Visual materials), அலுவலக ஆவணங்கள் (சொற்செயலி, அட்டவணை, நிகழ்த்தல்), வலைத்தளங்கள் போன்ற பல்லூடகங்களை பாதுகாத்துப் பகிர்வதற்கான தளம்.

பள்ளிக்கூட நூலகம்
Noolaham School


கல்வி சார் முயற்சிகளுக்கு உறுதுணையாக, கற்றல் கற்பித்தற் செயன்முறைகளுடன் தொடர்பான‌ ஆவணங்களைச் சேகரித்து, ஆவணப்படுத்தி இணையம் வழியாக அனைவருக்கும் பயன்தரும் வகையில் வெளியிடும் இணையத் தளம்.


நூலக நிறுவனம்
Noolaham Foundation


இலங்கைத் தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் தொடர்பான ஆவணங்களை எண்ணிமப்படுத்தி ஆவணப்படுத்தி, இலவச மற்றும் திறந்த அணுகல் மூலம் தமிழ் பேசும் சமூகங்கள் தொடர்பான கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு முயற்சிகளை ஆதரிக்கும் நிறுவனம்.

நூலக நுட்பம்
Noolaham Tech


தமிழ் மொழியின் நீண்ட ஆயுளுக்கும் முழுமைக்கும் தொழில்நுட்ப மேம்பாடுகளைப் பின்பற்றி இயற்கை மொழி செயலாக்கம் (Natural Language Processing) மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) சார்ந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளுதல்.

இது ஒரு நூலக நிறுவனச் செயற்றிட்டம். This is a Noolaham Foundation project.