வலைவாசல்:புதிய பூமி

From நூலகம்


புதிய பூமி

புதிய பூமி கொழும்பிலிருந்து வெளிவந்த ஒரு மாதப் பத்திரிகை ஆகும். அரசியற் பத்திரிகையான இது ஐ. தம்பையா என்பவரால் வெளியிடப்பட்டது. 1987 முதல் 2010 வரை வெளியான 114 இதழ்கள் இங்கே நூலகத்தில் எண்ணிம வடிவத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

ஓர் இதழ்

9941.JPG

வலைவாசல்களின் தொகுப்பு: நூலகம் வலைவாசல்கள்

Purge server cache

Type of Documents : Total [102,217] Project Noolaham [84,760] Multimedia Archive [17,489]

Information Resource Type : Books [11,526] Magazines [13,138] Newspapers [52,175] Pamphlets [1,017] சிறப்பு மலர்கள் [5,415] நினைவு மலர்கள் [1,472]

Categories : Authors [4,419] Publishers [3,669] Year of Publication [152]

Reference Resources : Organizations [1,705] People [3,044]

Information Access Entry Points : Key Words [89] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [ 1558] | Upcountry Archive [747] | Women Archive [1324]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [6,841] | Project Vaasihasaalai [58] |

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [479]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [839] | Project Ariyalai [47] | Caste in Sri Lanka [96] | Early Tamil Works [438] | Uthayan [7,822] Jaffna Prostestant Documentation [103]