மின் ஊடகங்களில் பால்நிலை சமத்துவத்தைப் பேண கையாளப்பட வேண்டிய ஒழுக்காற்று விதிகள்

From நூலகம்
மின் ஊடகங்களில் பால்நிலை சமத்துவத்தைப் பேண கையாளப்பட வேண்டிய ஒழுக்காற்று விதிகள்
1072.JPG
Noolaham No. 1072
Author -
Category ஊடகவியல்
Language தமிழ் & சிங்களம்
Publisher பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவனம்
Edition -
Pages 45

To Read

Contents

  • முன்னுரை
  • பதிப்பாசிரியருரை
  • தொலைக்காட்சி நிலைய முகாமையாளர்களுக்கும் கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கும் சில ஆலோசனைகள்
  • தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சித் தயாரிப்பாளருக்கு உதவும் வழிமுறைகள்
  • விளம்பரங்களை கொளகை ரீதியில் நெறிப்படுத்த பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள்
  • ஊடகங்களில் பால்நிலைச் சமத்துவம் பேணுவதற்கான செயற்திட்டம்