மட்டக்களப்பு மான்மியம் ஓர் ஆராய்ச்சி

From நூலகம்
மட்டக்களப்பு மான்மியம் ஓர் ஆராய்ச்சி
4235.JPG
Noolaham No. 4235
Author தனபாக்கியம் குணபாலசிங்கம்
Category இலங்கை வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher சென் ஜோசப் கத்தோலிக்க அச்சகம்
Edition 1993
Pages 215

To Read

Contents

 • ஆசியுரை
 • அணிந்துரை - மனோ சபாரத்தினம்
 • முன்னுரை - தனபாக்கியம் குணபாலசிங்கம்
 • மட்டக்களப்பு மான்மியம் வரலாற்று பதிப்பீடு
 • மட்டக்களப்பு மான்மியம் விபரிக்கும் அரச குடிவழிகள்
 • மட்டக்களப்பு மான்மியம் குறிப்பிடுகின்ற அரசியலமைப்பு சமூக வரலாறு முற்குகர் சட்டம்
 • மட்டக்களப்பு மான்மியம் விபரிக்கும் சாதியமைப்புக்கள்
 • மட்டக்களப்பில் தென்னிந்திய கிழக்கிந்திய சைவமதப் பண்பாடுகளும் பிற வழிபாட்டு நெறிகளும்
 • மட்டக்களப்பு மான்மியம் கால ஆய்வுகள்
 • அரும்பத விளக்கம்
 • மட்டக்களப்பு மான்மியம் குறிப்பிடுகின்ற பிற நாடுகள்
 • பிற்சேர்க்கை
 • வரைபடம் (பழைய மட்டக்களப்பு)
 • மட்டக்களப்பு தமிழகம் அன்றும் இன்றும்