கல்வி உளவியல் 2

From நூலகம்
கல்வி உளவியல் 2
2570.JPG
Noolaham No. 2570
Author முத்துலிங்கம், ச.
Category உளவியல்
Language தமிழ்
Publisher ஆசீர்வாதம் அச்சகம்
Edition 1989
Pages 218

To Read

Contents

 • முன்னுரை - ச.முத்துலிங்கம்
 • பொருளடக்கம்
 • கவனமும் புலக்காட்சியும்
 • ஞாபகம்
 • கற்றல்: தூண்டி - துலங்கல் நிபந்தனைப்பாடு
 • கற்றல்: தொழிலி நிபந்தனைப்பாடு
 • கற்றல் அகக்காட்சி
 • எண்ணக் கருவும் கோட்பாடும்
 • கற்றல் இடமாற்றம்
 • பிரச்சினைவிடுவித்தல்
 • சிந்தனை பற்றிய கருத்துக்கள்
 • நிரலித்த கற்றல்
 • கற்றலும் ஊக்கலும்
 • கற்றலும் கற்பித்தலும்
 • புள்ளிவிபரவியல்
 • பாட அடைவின் அளவீடு
 • பிழைத் திருத்தம்