கண்டல் காடுகள்

From நூலகம்
கண்டல் காடுகள்
77130.JPG
Noolaham No. 77130
Author இரகுவரன், பா.
Category தாவரவியல்
Language தமிழ்
Publisher தேடல் வெளியீடு
Edition 2017
Pages 122

To Read

Contents

 • பொருளடக்கம்
 • வாழ்த்துரை 1 – சீ. நந்தகுமார்
 • வாழ்த்துரை 2 – திரு த. முகுந்தன்
 • வாழ்த்துரை 3 – ஆ. கோகுலராஜன்
 • முகவுரை – பா. இரகுவரன்
 • கண்டல் தாவரங்கள்
 • இலங்கையில் கண்டல் தாவரங்களின் பரம்பல்
 • உலகில் கண்டல் தாவரச் சூழல் தொகுதிகள்
 • கண்டல் சூழல் தொகுதியும், கண்டல் சாகியமும்
 • கண்டல் தாவரங்களில் காணப்படும் முக்கிய இசைவாக்கங்கள்
 • கண்டல் தாவரங்களின் இலைகளில் நீர் இழப்பைத் தடுப்பதற்கான இசைவாக்கங்களும் உப்பு நீக்கல் செயற்பாடும்
 • இலங்கையில் கண்டல் காடுகள்
 • உலகளாவிய ரீதியில் கண்டல் காடுகளையும் அதன் சூழலையும் பாதிக்கும் காரணிகள்
 • உலகளாவிய ரீதியில் கண்டல் காடுகளின் பயன்கள்
 • கண்டல் காடுகளில் பறவைகளும் விலங்குகளும்
 • முடிவுரை
 • பின்னிணைப்பு 1
 • பின்னிணைப்பு 2
 • பின்னிணைப்பு 3
 • பின்னிணைப்பு 4
 • பின்னிணைப்பு 5
 • பின்னிணைப்பு 6
 • பின்னிணைப்பு 7
 • பின்னிணைப்பு 8