இருபத்துமூன்று நூற்றாண்டு கால சிங்கள பெளத்த கலாசாரம்

From நூலகம்
இருபத்துமூன்று நூற்றாண்டு கால சிங்கள பெளத்த கலாசாரம்
4422.JPG
Noolaham No. 4422
Author குருகே, ஆனந்த W.P.
Category பௌத்தம்
Language தமிழ்
Publisher கல்வி, கலாசார விவகார அமைச்சு
Edition 1994
Pages 279

To Read


Contents

 • முன்னுரை - W.J.M.லொக்குபண்டார
 • அறிமுகம் - ஆனந்த டபிள்யூ.பீ.குருகே
 • கட்டுரையாளரின் விபரங்கள்
 • உள்ளடக்கம்
 • பூர்வீக குடியேற்றங்கள் - எஸ்.யூ.தெரணியகல
 • இலங்கை - இந்திய உறவுகள் - அனந்தகுருகே
 • மகிந்தரின் வருகை - யட்டதொவலத்தே தம்மலிசுத்தி தேரா
 • மகிந்தரின் போதனை - ஹெறாரண வஜிரஞான தேரா
 • ஶ்ரீ மகாபோதி - கதாரே தம்மபால தேரர்
 • புனித தந்தச் சின்னம் - கம்புருகமுவே வஜிர தேரர்
 • நீதி நெறிகள் - பெல்லன்வில விமலரத்ன தேரர்
 • சுற்றாடல் - சந்திம விஜயபண்டார
 • பிரித் பராயணம் - வலி த சில்வா
 • கிராமிய மதச் சடங்குகளும் நம்பிக்கைகளும் - திஸ்ஸ காரியவாசம்
 • கல்வியின் தோற்றம் - ஹென்றி வீரசிங்க
 • சிங்கள எழுத்துக்களின் தோற்றமும் அபிவிருத்தியும் - பீ.ஈ.ஏ.பெர்னான்டோ
 • பாளி இலக்கியம் - வை.குணதாஸ
 • சிங்கள இலக்கியம் - ஆனந்த குலசூரிய
 • சிங்கள மக்கள் இலக்கியம் - சந்திரிசிரி பல்லியகுரு
 • தமிழ் பண்பாடு மொழியும் இலக்கியமும் - விஸ்வநாத் வஜிரசேன
 • ஆயுள்வேத வைத்தியமுறை - சீ.பீ.ஊரகொட
 • பண்பாட்டு விதிகள் - எஸ்.ஜீ.சமரசிங்க
 • ஓவியமரபு - சேனக பண்டாரநாயக்க
 • கண்டிக்கால சுவரோவியங்களும் பாரம்பரிய ஓவியக்கலைகளும் - எஸ்.பீ.சாள்ஸ்
 • அனுராதபுர கால சமயக் கட்டடங்களும் சூழலும் - றோலன்ட் சில்வா