மட்டக்களப்பு மான்மியம்

From நூலகம்
மட்டக்களப்பு மான்மியம்
199.JPG
Noolaham No. 199
Author நடராசா, எவ். எக்ஸ். சி. (பதிப்பு)
Category இட வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher கலா நிலையம்
Edition 1998
Pages xii + 127

To Read

Contents

 • இரண்டாம் பதிப்பு உரை - அ.கி.பத்மநாதன்
 • இரண்டாம் பதிப்புரிமை அனுமதி - ராஜன் நடராஜா
 • முன்னுரை - F.X.C.நடராசா
 • மட்டக்களப்பு மான்மியம் நூல் வரலாறு - F.X.C.நடராசா
 • மட்டக்களப்பு மான்மியம்
 • மட்டக்களப்பு பூர்வ சரித்திரம்
 • சரித்திர இயல்
 • சேனன் சரித்திரம்
 • சாதியியல்; 4ஆலயவியல் குளிக்கல் வெட்டு முறை
 • பெரிய கல்வெட்டு
 • பங்கு கூறுங் கல்வெட்டு
 • தாதன் கல்வெட்டு
 • போடி கல்வெட்டு
 • குல விருதுகள்
 • சாதித் தெய்வக் கல்வெட்டு
 • நன்மைக்கும் தீமைக்கும் கும்பவரிசை
 • பதினேழு சிறைகள் செய்யும் ஊழியம்
 • ஆசாரிகள் கல்வெட்டு
 • முற்குகர் வன்னிமை
 • ஒழிபியல்