புத்தளம் வரலாறும் மரபுகளும்

From நூலகம்
புத்தளம் வரலாறும் மரபுகளும்
4579.JPG
Noolaham No. 4579
Author ஷாஜஹான், ஏ.என்.எம்
Category இட வரலாறு
Language தமிழ்
Publisher இலங்கைக் கல்வித் திணைக்களம்
Edition 1992
Pages 318

To Read

Contents

 • மதிப்புரை - அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம்.அஸ்வர்
 • மதிப்புரை - பி.பி.தேவராஜ்
 • அணிந்துரை - வை.எல்.எம்.ஸவாஹிர்
 • வாழ்த்துரை - ந.அன்பழகன்
 • வாழ்த்துரை - சபா கோமதி
 • என்னுரை - ஏ.என்.எம்.ஷாஜஹான்
 • பொருளடக்கம்
 • தோற்றுவாய்
 • புவியியல் பின்னணி
 • ஆய்வின் அடிப்படை
 • மனித உற்பத்தியின் மையம்
 • கடற்கோள்களின் தாக்கம்
 • வடமேற்குக் கரையின் முக்கியத்துவம்
 • பெண்ணரசி ஆண்ட பொன்னாடு
 • கடல் கொண்ட சோனகர் நாடும், பொன்பரப்பியும்
 • குதிரை மலை
 • விஜயனின் வருகை
 • புத்தளம்
 • இபுனு பதூத்தாவும் புத்தளம் மன்னரும்
 • கற்பீட்டிக் குடா
 • தமிழ் பற்று - தெமழஹத் பற்று
 • வன்னியர்
 • முக்குவர்
 • காப்பிரிகள்
 • முத்துக் குளிப்பு - சலாபம்
 • யானை பிடித்தல்
 • பண்டைய போக்குவரத்து
 • புத்தளம் முகையதீன் கொத்துபாப் பள்ளிவாசல்
 • கூடு எடுத்தல் வைபவம்
 • பல்லக்குத் தூக்குதல் கொடி ஊர்வலம்
 • பஞ்சா எடுத்தல்
 • தீ மிதிப்பு
 • பெருநாள் பந்தயங்கள்
 • புகழ் பாடும் மதங்கள்
 • முஸ்லிம்களின் திருமண சம்பிரதாயங்கள்
 • கல்வி வரலாறு
 • புழக்கத்திலுள்ள ஆபரணங்கள்
 • நினைவில் நிலைத்த முன்னோடிகள்
 • இன்றைய புத்தளம்
 • உசாத் துணை நூல்கள்
 • பிழை திருத்தம்
 • ஏ.என்.எம்.ஷாஜஹான் அசன் நெய்வா மரைக்கார் ஷாஜஹான் - ஜவாத் மரைக்கார்