நிறுவனம்:அம்/ அக்கரைப்பற்று பாலமுனை மின்ஹாஜ் மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ அக்கறைப்பற்று பாலமுனை மின்ஹாஜ் மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address கடற்கரை சாலை, பாலமுனை, அம்பபாறை
Telephone
Email
Website