ஜீவ மன்னா 2014.12

From நூலகம்
ஜீவ மன்னா 2014.12
150px
Noolaham No. 39971
Issue 2014.12
Cycle மாத இதழ்
Editor -
Language தமிழ்
Pages 36

To Read

Contents

 • அட்டைப்பட விளக்கம் - ஏ.ஜே.ஜோசப்
 • மகிமை பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவனுக்கே - ஏ.ஜே.ஜோசப்
 • நெருக்கத்திலே நாம் கூப்பிடும் போது உத்தரவு அருளும் தேவன்!
 • உங்களை கட்டுக்களிலிருந்து விடுதலையாக்க வல்ல தேவன்!
 • இயேசுக்கிறிஸ்துவின் அன்பைப் பற்றிக் கொண்டு அவருக்கே ஊழியஞ் செய்யுங்கள்!
 • உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினால் மறுரூபமாகி உண்மையான கிறிஸ்தவனாகுங்கள்!
 • என்னையல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது!
 • அக்கினி மதிலாக பட்சிக்கிற அக்கினியாக உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணும் தேவன்!
 • உங்களுடைய குரலுக்கு தேவன் ஏன் செவி கொடாதிருக்கிறார்?
 • எங்களை குற்றப்படுத்தாத தேவன்!
 • நானே உன் தேவனாகிய கர்த்தர்!
 • தேவனின் வசனம் காரியத்தை வாய்க்கப் பண்ணும்!
 • நீங்கள் எதைக் குறித்து பாராட்டுகிறீர்கள்?
 • தமது ஜனங்களை நெகிழ விடாத தேவன்!
 • நீங்கள் நீதிமானாக மாற வேண்டுமென விரும்பும் தேவன்!
 • எம்மைப் போஷித்து ஆதரிக்கும் பரலோக தேவன்!
 • ஏற்ற காலத்தில் எம்மை ஆசீர்வதிக்கும் தேவன்!
 • யுத்தத்தில் ஜெபம் பெறச் செய்யும் சேனைகளின் கர்த்தர்!
 • உங்கள் விசுவாசத்தை தளர்ந்து போக விடாத தேவன்!
 • சத்துருக்களைப் பார்க்கிலும் உங்களை பலவானாய் மாற்றும் தேவன்!
 • உங்கள் வம்சத்தை சதாகாலங்களிலும் ஆசீர்வதிக்கும் தேவன்!
 • உங்களை விட்டு ஒரு போதும் விலகாத தேவ கிருபை!
 • உங்கள் அக்கிரமங்கள் பொல்லாப்பினிமித்தம் சங்கரிக்கும் தேவன்!
 • சோதனைகளுக்கு மத்தியிலே நிறைவேறும் தேவசித்தம்!
 • கர்த்தரின் கடிந்துக் கொள்ளுதலை அற்பமாய் எண்ணாதிருங்கள்!
 • எல்லா வேளைகளிலும் உங்கள் நன்மையான ஈவுகளையே கருத்திற் கொள்ளும் தேவன்!
 • சமாதான குமாரன் உலகில் அவதரித்தார்!
 • உங்களை ஆறுதல் படுத்தும் சிருஷ்டிப்பின் தேவன்!
 • பொல்லாத வழியை விட்டுத் திரும்பி தேவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்!
 • சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்பார் யாவரும் இயேசுவிடத்தில் வாருங்கள்!
 • இராஜ மேன்மையை பார்க்கிலும் எம்மை அதிகாமாய் நேசிக்கிறார்!
 • இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளாக அழைக்கும் தேவன்!
 • கர்த்தருக்கு காத்திருந்து உங்கள் ஆவியில் புதுப்பெலனைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்!