சமுதாயமா சந்தர்ப்பவாதமா றவூப் ஹக்கீமுக்கு ஒரு பகிரங்க மடல்

From நூலகம்