அடிப்படை இரசாயனம் - பகுதி 2 (த. சத்தீஸ்வரன்)

From நூலகம்
அடிப்படை இரசாயனம் - பகுதி 2 (த. சத்தீஸ்வரன்)
2575.JPG
Noolaham No. 2575
Author சத்தீஸ்வரன், த.
Category இரசாயனவியல்
Language தமிழ்
Publisher சுபாசினி-சத்தீஸ்வரன்
Edition 1989
Pages 60

To Read

Contents

 • அணிந்துரை - ச.தில்லைநாதன்
 • முகவுரை - ச.சத்தீஸ்வரன்
 • பொருளடக்கம்
 • செறிவு
 • மூலர்திறன்
 • நேர்த் திறன்
 • மூலல் திறன்
 • விதச் செறிவு
 • மூலப் பின்னம்
 • நியமக் கரைசல்
 • நியமக் கரைசல்களின் தயாரிப்பு
 • பீசமானம்
 • பீசமானத்தின் உபயோகம்
 • பீசமானம் துணியும் முறைகள்
 • தொடர் மாறல் முறைகள்
 • வீழ்படிவுமான முறை
 • வெப்பமான முறை
 • நியமிப்பு முறை
 • வீழ்படிவாக்கல் முறை
 • அமில மூல நியமிப்பு
 • சிலபீசமானக் கொள்கைகளின் பிரயோகங்கள்
 • சுண்ணாம்புக் கல்லின் தூய்மை விதத்தை துணிதல்
 • நியமிப்பு முறையால் சமவலுத் திணிவு துணிதல்
 • பயிற்சி வினாக்கள்
 • முடிவு