வலைவாசல்:வேளாண்மை

From நூலகம்


வேளாண்மை

பயிராக்கம் மற்றும் விலங்கு வளர்ப்பு உள்ளிட்டதுறை வேளாண்மை னப்படும். இது ஒரு கற்கைத்துறையாக கொள்ளப்படுகையில் இவற்றுடன் இயந்திரப் பொறியாக்கம், பண்ணை முகாமைத்துவம், மற்றும் விவசாய விரிவாக்க சேவை என்பனவும் கற்கைப் பிரிவுகளாக உள்ளடக்கப்படும்.

நூல் பட்டியல்

<categorytree mode="pages">வேளாண்மை</categorytree>

நூல்

3144.JPG

தொடர்புடைய துறைகள்

<categorytree mode="pages" depth="0">உயிரியல்</categorytree> <categorytree mode="pages" depth="0">மருத்துவமும் நலவியலும்</categorytree>

இணைப்புகள்

வலைவாசல்களின் தொகுப்பு: நூலகம் வலைவாசல்கள்

Purge server cache

Total : 106,059 | Total : 3,229,621

Type of Documents : Project Noolaham [86,715] Multimedia Archive [19,428] சுவடிகள் [122]

Information Resource Type : Books [11,781] Magazines [13,336] Newspapers [53,398] Pamphlets [1,130] சிறப்பு மலர்கள் [5,540] நினைவு மலர்கள் [1,522]

Categories : Authors [4,883] Publishers [4,182] Year of Publication [186]

Reference Resources : Organizations [1,705] People [3,157]

Information Access Entry Points : Key Words [91] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [1,655] | Upcountry Archive [748] | Women Archive [1337]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [7,476] | Project Vaasihasaalai [58] | Early Tamil Works [446] |

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [712]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [913] | Caste in Sri Lanka [96] | Uthayan [8,213] Jaffna Prostestant Documentation [100]

Sister Projects : Project WERC | International Centre for Ethnic Studies | Jaffna University Community Medicine | Jaffna Newspapers | Ariyalai | Mallikai |