வலைவாசல்:யாழ்ப்பாண பொதுசன நூலக எண்ணிமவாக்கம்/அறிமுகம்

From நூலகம்

நூலக நிறுவனமானது யாழ்ப்பாணம் பொது நூலகத்துடன் இணைந்து நூலக நிறுவனத்தினால் இதுவரை ஆவணப்படுத்தப்படாத பொதுநூலகத்திலுள்ள ஆவணங்களையும் அனைவரும் பயனடையும் வகையில் ஆவணப்படுத்தி அவற்றை நீண்ட காலம் பாதுகாப்பதனை நோக்கமாகக் கொண்டு இச்செயற்றிட்டத்தினை 2022 பங்குனி மாதம் முதல் முன்னெடுத்துவருகின்றது.

நூல்கள்: 20 இதழ்கள்: 72 பத்திரிகைகள்: 173 சிறப்பு மலர்கள்: 79 நினைவு மலர்கள்: 6

Total : 119,958 | Total : 3,750,160

Type of Documents : Project Noolaham [96,064] Multimedia Archive [24,203] சுவடிகள் [678]

Information Resource Type : Books [13,459] Magazines [14,099] Newspapers [59,469] Pamphlets [1,084] சிறப்பு மலர்கள் [5,917] நினைவு மலர்கள் [1,636] அறிக்கைகள் [454]

Categories : Authors [5,813] Publishers [4,916] Year of Publication [201]

Reference Resources : Organizations [1,741] People [3,201] | Key Words [122] Portals [25]

Special Collections : Muslim Archive [2,594] | Upcountry Archive [1029] | Women Archive [1537]

Sister Projects : Pallikoodam - Open Educational Resources [11728] | Project Vaasihasaalai [58] | Early Tamil Works [733]

Special Collections : Project Kilinochchi Documentation [977]

Sister Projects : Project Evelyn Ratnam [1,123] | Caste in Sri Lanka [111] | Uthayan [11,905] Tamil Manuscripts [678] Jaffna Public Library Digitaization [231]

Sister Projects : Project WERC [116] | International Centre for Ethnic Studies [148] | Jaffna University Community Medicine [46] | Jaffna Newspapers [34,758] | Ariyalai [441] | Mallikai [442] | Jaffna Prostestant Documentation [324] Tamil Documentation Conference 2013