நிறுவனம்:அம்/ தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District மட்டக்களப்பு
Place
Address பிரதான வீதி, தம்பிலுவில், அம்பாறை
Telephone
Email
Website