நிறுவனம்:அம்/ அக்கரைப்பற்று முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ அக்கரைப்பற்று முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District மட்டக்களப்பு
Place
Address முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலய வீதி, அக்கரைப்பற்று, அம்பாறை
Telephone
Email
Website