தேர்தல் தொடர்பான வன்முறை பற்றிய இறுதி அறிக்கை - பொதுத்தேர்தல் 2004

From நூலகம்
தேர்தல் தொடர்பான வன்முறை பற்றிய இறுதி அறிக்கை - பொதுத்தேர்தல் 2004
2765.JPG
Noolaham No. 2765
Author -
Category அரசியல்
Language ஆங்கிலம்
Publisher மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான
நிலையம்
Edition 2004
Pages 116

To Read

Contents

 • நிறைவேற்றுப் பொழிப்பும் பரிந்துரைகளும்
 • தே.வ.க.நி. கண்காணிப்பு
 • பரிந்துரைகள்
 • கணக்காய்வின் சுருக்கம்
 • தேர்தலிற்கு முந்திய வன்முறைகள் (பிரச்சார காலம்)-இடைக்கால அறிக்கை -31 மார்ச் 2004
 • தேர்தல் தினம் 02 ஏப்ரல் 2004
 • இரண்டாவது அறிக்கை-தேர்தல் தினம் 02 ஏப்ரல் 2004
 • மூண்றாவது அறிக்கை-தேர்தல் தினம் 02 ஏப்ரல் 2004
 • இடைக்கால அறிக்கை-07 ஏப்ரல் 2004
 • தேர்தல் தினத்தன்றிலான நிகழ்வுகள்-வாக்களிப்பு நிலையங்கள் அடிப்படையிலான ஓர் சுருக்கக் குறிப்பு
 • தேர்தலிற்குப் பிந்திய மீறல்கள்
 • நன்றியுரை