புவியியல் துறைக்கு முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பு

From நூலகம்
புவியியல் துறைக்கு முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பு
4206.JPG
Noolaham No. 4206
Author அமீன், ஸீ. எம். ஏ.
Category புவியியல்
Language தமிழ்
Publisher Essel Publishing House
Edition 1992
Pages 181

To Read

Contents

  • அணிந்துரை - எம்.ஏ.எம்.சுக்ரி
  • முன்னுரை - ஸீ.எம்.ஏ.அமீன்
  • பொருளடக்கம்
  • அறிமுகம்
  • முஸ்லிம்களின் புவியியற் பங்களிப்புக்கு அடிப்படையாக அமைந்த ஆக்கங்கள்
  • 9ஆம் 10ஆம் நூற்றாண்டுகளைச் சேர்ந்த புவியியலறிஞர்களும் அவர்களது ஆக்கங்களும்
  • 11ஆம் நூற்றாண்டு முதல் ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சிக் காலம் வரை புவியியலின் வளர்ர்சி
  • புவியியற் சார்பான கணித, வானவியற் பணிகள்
  • முஸ்லிம் புவியியலாளர்களும் பட வரைகலையும்
  • நூல் அட்டவணை