நிறுவனம்:கிளி/ கனகாம்பிகைக்குளம் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை

From நூலகம்
Name கிளி/ கனகாம்பிகைக்குளம் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address கனகாம்பிகைக்குளம், கிளிநொச்சி
Telephone 021-320-8225
Email
Website