நிறுவனம்:கிளி/ ஐயனார்புரம் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை

From நூலகம்
Name கிளி/ ஐயனார்புரம் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District கிளிநொச்சி
Place
Address ஐயனார்புரம், வன்னேரிக்குளம், கிளிநொச்சி
Telephone 021-320-8230
Email
Website