நிறுவனம்:இ.எல்.சேனனாயக்க சிறுவர் நூலகம்

From நூலகம்
Name இ.எல்.சேனனாயக்க சிறுவர் நூலகம்
Category நூலகம்
Country இலங்கை
District கண்டி
Place
Address கண்டி மாநகர சபை, கொடுகொடல்ல வீதி, கண்டி
Telephone 081-2225029
Email
Website