நிறுவனம்:அம்/ நற்பிட்டிமுனை விஷ்ணு கோயில்

From நூலகம்
Name அம்/ நற்பிட்டிமுனை விஷ்ணு கோயில்
Category இந்து ஆலயங்கள்
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place நற்பிட்டிமுனை
Address விஷ்ணு கோவில் வீதி, நற்பிட்டிமுனை , அம்பாறை
Telephone
Email
Website

நற்பிட்டிமுனை விஷ்ணு கோயில் கிழக்கிலங்கை, அம்பாறை மாவட்டத்தில் நற்பிட்டிமுனை எனும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது.