நிறுவனம்:அம்/ சம்மாந்துறை முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ சம்மாந்துறை முஸ்லிம் மத்திய மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address பிரதான வீதி, சம்மாந்துரை, அம்பாறை
Telephone 94 672260024
Email smmmvns@gmail.com
Website