நிறுவனம்:அம்/ கோமாரி மெத்தடிஸ்ட் மிஷன் மத்திய மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ கோமாரி மெத்தடிஸ்ட் மிஷன் மத்திய மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address பிரதான வீதி, கோமாரி,அம்பாறை
Telephone
Email
Website