நிறுவனம்:அம்/ அல்-மசார் பெண் உயர்நிலை பள்ளி

From நூலகம்
Name அம்/ அல்-மசார் பெண் உயர்நிலை பள்ளி
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address நிந்தவூர், அம்பாறை
Telephone
Email
Website