நிறுவனம்:அம்/ அல்-அஷ்ரப் மகா வித்தியாலயம்

From நூலகம்
Name அம்/ அல்-அஷ்ரப் மகா வித்தியாலயம்
Category பாடசாலை
Country இலங்கை
District அம்பாறை
Place
Address இறக்காமம், அம்பாறை
Telephone
Email
Website